Twój koszyk jest pusty!
Polecamy

Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Sakura Tea

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie występujących pojęć:

1.1. Sprzedający – Firma MOBINET, działająca przy ul. Stróżyńskiego 13/22, 60-688 Poznań NIP 764-238-64-82 REGON 302122590, będąca właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sakuratea.pl

1.2. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,

1.3. Strona Internetowa – strona sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sakuratea.pl

1.4. Towar - towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,

1.5. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego w formie wypełnienia formularza zakupu na Stronie Internetowej, stanowiące zawarcie umowy prawnie obowiązującej,

1.6. Przyjęcie Zamówienia do realizacji – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji

1.7. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru w magazynie Sprzedającego lub podmiotów z nim współpracujących w chwili umieszczania przez niego oferty Towaru na Stronie Internetowej;

1.8. Formularz Zakupu - Interaktywny formularz koszyka sklepu wypełniany przez Kupującego, kończący się zakupem Towaru.

2. Niniejszy regulamin stanowi umowę kupna - sprzedaży zawartą na podstawie wypełnionego przez kupującego Formularza Zakupu

3. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego, jeżeli kupujący wypełnił w wszystkie pola niezbędne do skutecznego zakończenia zakupu i wysłał zamówienie do realizacji, a także zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej złożył oświadczenie o akceptacji Regulaminu.

3.1. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zakupu Towaru.

4. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zakupu.

5. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

6. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę wysłania Towaru.

7. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zakupu, stwierdzające jego datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

8. Koszty przesyłki Towaru i inne wskazane koszty wskazane ponosi Kupujący.

9. W przypadku gdy Towar ma wadę należy dostarczyć go pocztą na adres Sprzedającego, uprzednio wysyłając informację formie wiadomości e-mail o dostrzeżonej wadzie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

10. W przypadku akceptacji reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności.

11. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji, Towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego. Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki Towaru.

12. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nieprzyjmowania Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

12.1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnie transakcji

12.2. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,

12.3. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów komputerowych i informatycznych nie ma możliwości realizacji zlecenia.

13. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

13.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zakupu jest Sprzedajacy
13.2. ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
13.3. udostępnienie danych jest dobrowolne,
13.4. dane są przechowywane w bezpieczny sposób i nie są udostępniane zewnętrznym podmiotom.

14. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu realizacji Zamówienia.

Back to Top